Informacje osobiste

Podstawowe informacje osobiste zawarte są w pliku _index.md w podkartotece authors/imie-nazwisko.

Polskie litery

Pierwszy problem związany jest ze znakami spoza zestawu podstawowego liter od a do z. Nazwa kartoteki powinna być identyczna z imieniem i nazwiskiem (wszystko pisane małymi literami, odstępy zastąpione znakiem minus)

Zawartość pliku _index.md

Używamy dwu szablonów:

 1. research-group (strona Katedry)
 2. academic-cv (strony osobiste)

Większość informacji nie ma zastosowania w przypadku strony katedralnej (kmim.wm.pwr.edu.pl/imie-nazwisko).

Opiszę je w dalszej części.

 1---
 2# Display name
 3title: 
 4
 5# Name pronunciation (optional)
 6name_pronunciation: 
 7
 8# Full name (for SEO)
 9first_name: 
 10last_name: 
 11
 12# Status emoji
 13status:
 14 icon: 
 15
 16# Is this the primary user of the site?
 17superuser: true
 18
 19# Role/position/tagline
 20role: 
 21
 22# Organizations/Affiliations to show in About widget
 23organizations:
 24 - name: 
 25  url: 
 26
 27# Short bio (displayed in user profile at end of posts)
 28bio: 
 29
 30# Interests to show in About widget
 31interests:
 32 - 1
 33 - 2
 34 - 3
 35
 36# Education to show in About widget
 37education:
 38 courses:
 39  - course: PhD in Artificial Intelligence
 40   institution: Stanford University
 41   year: 2012
 42  - course: MEng in Artificial Intelligence
 43   institution: Massachusetts Institute of Technology
 44   year: 2009
 45  - course: BSc in Artificial Intelligence
 46   institution: Massachusetts Institute of Technology
 47   year: 2008
 48
 49# Skills
 50# For available icons, see: https://docs.hugoblox.com/getting-started/page-builder/#icons
 51skills:
 52 - name: Technical
 53  items:
 54   - name: Python
 55    description: ''
 56    percent: 80
 57    icon: python
 58    icon_pack: fab
 59   - name: Data Science
 60    description: ''
 61    percent: 100
 62    icon: chart-line
 63    icon_pack: fas
 64   - name: SQL
 65    description: ''
 66    percent: 40
 67    icon: database
 68    icon_pack: fas
 69 - name: Hobbies
 70  color: '#eeac02'
 71  color_border: '#f0bf23'
 72  items:
 73   - name: Hiking
 74    description: ''
 75    percent: 60
 76    icon: person-hiking
 77    icon_pack: fas
 78   - name: Cats
 79    description: ''
 80    percent: 100
 81    icon: cat
 82    icon_pack: fas
 83   - name: Photography
 84    description: ''
 85    percent: 80
 86    icon: camera-retro
 87    icon_pack: fas
 88
 89# Social/Academic Networking
 90# For available icons, see: https://docs.hugoblox.com/getting-started/page-builder/#icons
 91#  For an email link, use "fas" icon pack, "envelope" icon, and a link in the
 92#  form "mailto:your-email@example.com" or "/#contact" for contact widget.
 93social:
 94 - icon: envelope
 95  icon_pack: fas
 96  link: ''
 97 - icon: twitter
 98  icon_pack: fab
 99  link: 
100  label: Follow me on Twitter
101  display:
102   header: true
103 - icon: graduation-cap # Alternatively, use `google-scholar` icon from `ai` icon pack
104  icon_pack: fas
105  link: https://scholar.google.com/citations?user=AaaaaaAAAAJ
106 - icon: github
107  icon_pack: fab
108  link: https://github.com/gcushen
109 - icon: linkedin
110  icon_pack: fab
111  link: https://www.linkedin.com/
112 # Link to a PDF of your resume/CV.
113 # To use: copy your resume to `static/uploads/resume.pdf`, enable `ai` icons in `params.yaml`,
114 # and uncomment the lines below.
115 - icon: cv
116  icon_pack: ai
117  link: uploads/resume.pdf
118
119# Highlight the author in author lists? (true/false)
120highlight_name: true
121---

Opiszę znaczenie poszczególnych zmiennych:

Linie zaczynające się od znaku # traktowane są jako komentarze.

 1. Linia 3; zmienna title definiuje w jaki sposób będzie wyświetlane imię i nazwisko.

  Aby system poprawnie rozpoznawał publikacje (importowane z systemu DONA) nazwa kartoteki musi być zgodna z nazwiskiem wyświetlanym przez system DONA. Na przykład, w przypadku Rafała Mecha, kartoteka nazywa się rafał-p.-mech, ale nazwisko wyświetlane jest bez skrótu drugiego imienia — decyduje o tym parametr title.

 2. Linia 6; w naszym przypadku nie ma znaczenia, może być istotna w przypadku nazwisk pisanych alfabetami nie–łacińskimi, gdy sens ma prezentacja czytelnej dla wszystkich wersji nazwiska.

 3. Linie 9 i 10; Nie bardzo rozumiem ich znaczenie, ale najprawdopodobniej trzy literki (SEO — Search Engine Optimization) tłumaczą wszystko.

 4. Linie 13 i 14; Dokumentacja nie jest zbyt jasna.

 5. Linia 17: Definiuje kto jest administratorem strony; w przypadku stron osobistych powinno być true.

 6. Linia 20: Ta informacja będzie się pojawiała na stronach wszędzie tam gdzie będzie odwołanie do autora dokumentu;

  W moim przypadku jest tu: role: "Administrator strony" co objawia się w sposób przedstawiony na stronie pod adresem: nowy.kmim.wm.pwr.edu.pl/pl/post/2023/12/co-zrobić-ze-sztuczną-inteligencją/. Widać tam również efekt działania linii 28 (bio: "Ja tu tylko sprzątam").

 7. Linie 23–25 pozwalają wpisać informacje, które pojawią się pod awatarem… U mnie jest to przynależność do zespołu badawczego Dynamiki i Modelowania wraz z odsyłaczem do strony Zespołu. Można tam podać kilka takich informacji.

 8. Linia 31 (i kilka następnych) pozwalają wymienić zainteresowania.

 9. Linia 37 (i następne) pozwalają zdefiniować przebieg „kariery edukacyjnej” trójkami:

  • kurs
  • gdzie
  • kiedy
 10. Linia 51 (i następne) definiują umiejętności, a zmienna percent podaje poziom zaawansowania; dodatkowo można dodać ikonkę dostępnego zestawu.

 11. Kolejna sekcja (linia 69 i dalsze) to opis zainteresowań.

 12. Linia 93 i następne definiują social media, w których można naz znaleźć; ikonki pojawiają się pod awataremi właściwie nie ma tu żadnych ograniczeń…

Poprzedni