Metoda połowienia dla bystrzaków

Zadanie zostało opisane tak:

 1. Mamy funkcję \(f(x)\) ciągłą, monotoniczną i taką, że dla zadanych dwu punktów \(a\) i \(b\) \(f(a)\cdot f(b) < 0\) (funkcja zmienia znak w tym przedziale, a więc ma tam miejsce zerowe).
 2. Mamy znaleźć jej miejsce zerowe.
 3. Nie potrafimy analitycznie rozwiązać równanie \(f(x)=0\).

Proponuję iteracyjną metodę szukania punktu najbliższego rozwiązaniu tego równania metodą połowienia.

 1. Znajdźmy środek przedziału \((a, b)\): \(c=(a+b)/2\).
 2. Jeżeli funkcja zmienia znak w przedziale \((a,c)\) — odrzucamy przedział \((c,b)\), w przeciwnym razie1 odrzucamy przedział \((a,c)\).
 3. Powyższą procedurę powtarzamy tak długo, aż długość przedziału \((a,b)\) będzie krótsza niż zadana wartość \(\varepsilon\), lub gdy wartość funkcji \(f(c)\) będzie bliska zeru (\(|f(c)|<\delta\)).

Dalsze założenia

Do dalszych obliczeń wybierzemy funkcję, której miejsca zerowego będziemy szukali. Będzie to funkcja \(\sin(x)\). Z formalnego punktu widzenia nie spełnia ona założeń (jest okresowa), ale jeżeli ograniczymy rozważania do przedziału \((2,5)\) wszystko powinno być dobrze. Oprócz tego znamy dokładną wartość miejsca zerowego: jest nią \(\pi\).

Kompletny program może wyglądać tak:

int main(int argc, char \*\*argv)
{
  double A, B, C;
  A = 2.;
  B = 5.;
  delta = 0.00001;
  epsilon = 0.0001;

delta to stała definiująca dostateczną „bliskość” \(f(c)\) od zera pozwalająca przerwać obliczenia, a epislon to stałą określająca graniczną długość przedziału poszukiwań.

pocz:
  C = ( A + B ) / 2.;
  if ( fabs( sin(C) ) < delta ) // czy wartość funkcji blisko zera?
  {
    printf("C=%.16f\\n", C);
    return 0;
  }
  else if ( sin(A) \* sin(C) > 0 )
    A = C;
  else
    B = C;
  if ( fabs(A - B) > epsilon ) // czy przedział nie jest wystarczająco krótki?
    goto pocz;
  printf("!C=%.16f\\n", ( A + B ) / 2.);
  return 0;
}

Właściwie nie ma o czym więcej pisać.


 1. Teoretycznie możliwe jest, że \(f(c)\) będzie równe zero; warto to uwzględnić, ale szanse są niewielkie. ↩︎

Poprzedni
Następny